Privacy Statement

SanYin – Praktijk voor acupunctuur en Chinese geneeswijze

Praktijkadres: Julianalaan 2, 5707HR Helmond

Lid Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)

Aangesloten bij geschilleninstantie KAB

Privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens

en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Details van ons privacybeleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn.

Gegevens Zorgverlener:

Gertjan Koornneef, acupuncturist

Praktijkadres: Julialaan 2, 5707HR Helmond

Correspondentieadres: Mgr. Frenkenstraat 41, 5674RV Nuenen

Telefoon 06 18871515

Email info@sanyin-acupunctuur.nl

Doel gegevensvastlegging

para-)medische behandeling

administratie, maken van afspraken

innen van consultkosten

facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar

verzenden nieuwsbrief

voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wij noteren in uw dossier

naam, adres, woonplaats

telefoonnummer

e-mailadres

geboortedatum

zorgverzekeringsnummer

Bijzondere persoonsgegevens

medische gegevens

relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)

evt. contactgegevens van de huisarts

Bij minderjarigen < 16 jaar

naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders

schriftelijke toestemming van ouder/verzorger

Bewaartermijn dossier

15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;

voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;

voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

uw naam, adres, woonplaats

uw klantnummer en geboortedatum

de datum van de behandeling

korte omschrijving van de behandeling

prestatiecode, bijvoorbeeld
24104 acupunctuur

de kosten van het consult

Uw rechten:

Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;

Wij noteren uw toestemming in uw dossier;

Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;

U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;

U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;

Wij wijzen u op ons privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
(zie bovenaan dit schema)

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

Geen

Met betrekking tot contact per email

gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt

niet van toepassing

Met betrekking tot online afspraken maken

niet van toepassing

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.

Digitale Nieuwsbrief

Uw toestemming wordt gevraagd voor het toesturen digitale Nieuwsbrief

U kunt ten allen tijden aangeven geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen door dit per email aan te geven

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen

Uw toestemming wordt gevraagd voor het toesturen digitale Nieuwsbrief

U kunt ten allen tijden aangeven geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen door dit per email aan te geven

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen

Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)

Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

Meldplicht datalekken

Wij beschikken over een stappenplan datalekken.

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.

Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

Disclaimer NVA

De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Deze voorbeeld Privacy verklaring AVG is gebaseerd op diverse bronnen, w.o. de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens en die van de Kamer van Koophandel. Wij kunnen niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website www.acupunctuur.nl is dan ook bedoeld als algemene informatie en ondersteuning en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend. Deze informatie kunt u gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van uw privacy policy. Het kan niet worden opgevat als een concreet juridisch advies. Leidend blijft de officiële wetstekst AVG.

2018 Auteursrecht NVA – het is uitsluitend NVA-leden toegestaan dit document te gebruiken voor eigen praktijk.